عمومی

کویر ویدئو یکی از زیر بخش های مجموعه کویر جهت هرچه بهتر معرفی کردن  محصولات آموزشی کویر الکترونیک می باشد. خرید و پرداخت ها مانند قبل از فروشگاه کویرالکترونیک صورت می پذیرد. ارتباط با مدرسین نیز مانند قبل در انجمن های ما (ایران میکرو)صورت میگیرد